Regulamin sprzedaży sklepu kaszubskieniebo.pl

Ważny od 01.12.2019

I. Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym kaszubskieniebo.pl jest prowadzony przez Lechosława Bierawskiego działającego pod firmą Brick Consulting Lechosław Bierawski z siedzibą w miejscowości Korne (Korne 172, 83-407 Łubiana), posiadającego NIP: 5891036863 i REGON: 220964816.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów (z wyjątkiem 10 Regulaminu, który dotyczy wyłącznie przedsiębiorców), jak i do osób nie będących konsumentami (z wyjątkiem §9 Regulaminu, który dotyczy wyłącznie  konsumentów) korzystających ze Sklepu Internetowego.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca lub Administrator ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

II. Definicje

 1. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
 2. Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, poprzez dodanie Voucherów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 3. Klient – zamawiający – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 4. Voucher – dostępny w Sklepie Internetowym kupon na lot widokowy będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, który bez uiszczenia przez Klienta odpowiednich, dodatkowych opłat czy spełnienia warunków ewentualnie oferowanych innych promocji, pozostaje ważny 365 dni kalendarzowych, licząc od dnia zawarcia tej Umowy Sprzedaży.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego
 6. Sklep – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: https://kaszubskieniebo.pl/
 7. Sprzedawca – Lechosław Bierawski działający pod firmą Brick Consulting Lechosław Bierawski z siedzibą w miejscowości Korne (Korne 172, 83-407 Łubiana), posiadający NIP: 5891036863 i REGON: 220964816.
 8. Personel Sprzedawcy – wszystkie osoby podejmujące działania mające na celu umożliwienie Klientowi wykorzystanie Vouchera tj. pracownicy i podwykonawcy Sprzedającego.
 9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Vouchera zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Vouchera ze Sprzedawcą.

III. Usługi elektroniczne w Sklepie Internetowym

 1. W Sklepie Internetowym dostępna jest usługa – Formularz Zamówienia.
 2. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Vouchera do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia wymaga od Klienta (1) wypełnienia wszystkich pól obowiązkowych Formularza Zamówienia i (2) kliknięcia na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Kupuję i płacę”. W Formularzu Zamówienia, pola obowiązkowe wymagają podania przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: rodzaj Vouchera/y, ilości tych Voucherów, miejsce i sposób dostawy zamawianych Voucherów oraz sposób płatności. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialność za wadliwe lub błędne dane wprowadzone do Formularza Zamówienia przez Klienta.
 3. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 4. Składanie Zamówień za pośrednictwem Sklepu Internetowego wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer lub innej, kompatybilnej.
 5. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedającego oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 6. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedającego następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 IV. Zawieranie Umowy Sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z postanowieniami 1 ust. 4 podpunkt b.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta wyżej wymienionej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w ustępie 2.. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sprzedawcy.

V. Sposoby i terminy płatności za Voucher

 1. Z tytułu Umowy Sprzedaży, Sprzedawca akceptuje następujące sposoby płatności:
  1. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy
  1. gotówką, wyłącznie przy wyborze sposobu dostawy kurierem przy odbiorze przesyłki za pobraniem
  1. kartą płatniczą Visa, EuroCard / MasterCard
  1. elektroniczne i kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl
 2. Terminy w przypadku płatności:
  1. przelewem, kartą płatniczą i za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl – Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
  1. gotówką za pobraniem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

VI. Sposoby, koszt i termin dostawy Voucherów oraz sposób ich realizacji

 1. Dostawa Vouchera dostępna jest:
  1. w formie papierowej – na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  1. w formie elektronicznej – bez ograniczeń.
 2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Voucherów:
  1. w formie elektronicznej – plik pdf wysyłany jest pocztą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail,
  1. w formie papierowej:
   1. przesyłka kurierska,
   1. przesyłka kurierska pobraniowa,
   1. odbiór osobisty w siedzibie Sprzedającego we wcześniej umówionym terminie.
 3. Przygotowanie i dostawa Vouchera do Klienta w formie papierowej jest odpłatne. Koszty przygotowania i dostawy Vouchera (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 4. Odbiór osobisty Vouchera w formie papierowej przez Klienta w siedzibie Sprzedającego – we wcześniej umówionym terminie jest bezpłatny.
 5. Czas dostawy Voucherów wynosi:
  1. 48h od momentu zaksięgowania płatności na koncie Sprzedającego – w przypadku Vouchera w formie elektronicznej
  1. 5 dni w przypadku formy papierowej, liczone od zawarcia Umowy Sprzedaży dla przesyłki pobraniowej lub odpowiednio dla pozostałych form płatności – liczone od zaksięgowania płatności na koncie Sprzedającego
  1. termin gotowości Vouchera do odbioru osobistego przez Klienta – 5 dni liczone jak w podpunkcie b powyżej.

VII. Zastrzeżenia dotyczące Voucherów elektronicznych

 1. Do wydruku jednego Vouchera elektronicznego potrzebna jest biała kartka formatu A4.
 2. Klient zobowiązany jest zapewnić papier o odpowiedniej jakości, tak aby całość, w tym w szczególności numer vouchera i wszelkie inne oznaczenia były czytelne. Oznaczenia te decydują o ważności Vouchera. Zniszczenie Vouchera może skutkować brakiem możliwości jego weryfikacji, a tym samym odmówieniem wykonania lotu.
 3. Klient winien zachować Voucher w formacie A4.
 4. Voucher elektroniczny jest drukowany przez Klienta we własnym zakresie z pliku pdf, który stanowi załącznik do wiadomości email, o której mowa w §4. Możliwe jest jego drukowanie dowolną liczbę razy, lecz lot będzie mogła wykonać wyłącznie pierwsza osoba okazująca Voucher o danym kodzie kreskowym, kodzie QR i numerze Vouchera.

VIII. Zastrzeżenia dotyczące wykorzystywania Voucherów

 1. Loty dla posiadaczy Voucherów wykonywane są na lądowisku w Kornem, pod adresem Sprzedającego, zasadniczo w piątki, soboty i niedziele, zasadniczo w sezonie od kwietnia do września włącznie. W przypadku dużej ilości chętnych, loty będą organizowane również w inne dni tygodnia. Posiadacz Vouchera oraz jego osoby towarzyszące będą stosować się do wszelkich ogłoszeń, regulaminów i postanowień umieszczonych na stronach właściciela lądowiska w Kornem, pod adresem https://lotniskokorne.pl
 2. Realizacja Vouchera będzie możliwa jedynie po wcześniejszym ustaleniu terminu dogodnego zarówno dla posiadacza Vouchera jak i Sprzedającego – z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem. Sprzedający potwierdzi ten termin drogą mailową, na adres email podany przez Klienta na etapie zawierania Umowy Sprzedaży, chyba że Klient wskaże odrębny adres email posiadacza Vouchera.
 3. Lot poprzedzony jest krótkim szkoleniem i omówieniem lotu. W każdym locie bierze udział jeden posiadacz Vouchera. Cały lot wykonuje pilot, który posiada wszelkie uprawnienia dowódcy statku powietrznego. . Czas trwania lotu:  10min lub 30min – odpowiednio do zamówienia. Jeżeli sprzyjają ku temu warunki, istnieje możliwość przedłużenia lotu za uzgodnioną opłatą.
 4. Sprzedający nie ponoszą odpowiedzialności, w przypadku wystąpienia w umówionym terminie pogody, nieodpowiedniej dla lotów. W takim przypadku, umówiony zostanie kolejny termin – jak w ust. 2.
 5. Posiadacz Vouchera ma prawo jeden raz nie stawić się na lot w umówionym terminie. W takim przypadku, umówiony zostanie kolejny termin – jak w ust. 2. Natomiast w przypadku niestawienia się w tym kolejnym terminie, Voucher będzie uważało się za wykorzystany.
 6. Na pokład szybowca będą przyjmowani wyłącznie posiadacze Voucherów:
  1. zdolni zająć miejsce w kabinie oraz opuścić tą kabinę o własnych siłach,
  1. w wieku powyżej 10 lat, pod warunkiem posiadania pisemnej zgody obojga rodziców czy odpowiednio opiekunów prawnych, pod obecność przynajmniej jednego z nich,
  1. o wadze ciała nie większej niż 100kg,
  1. o wzroście do 200cm.
 7. Sprzedający zastrzegają sobie prawo do:
  1. odmowy wstępu na pokład szybowca posiadaczom Voucherów, u których stwierdzono posiadanie broni, wskaźników laserowych lub jakichkolwiek innych przedmiotów niebezpiecznych, które mogą stanowić zagrożenie, oraz posiadaczom Voucherów będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających bądź z których wyglądu bądź zachowania można wnioskować zły stan zdrowia,
  1. odmowy wstępu na pokład szybowca posiadaczowi Vouchera nie przestrzegającego niniejszego regulaminu, nie stosującego się do poleceń personelu Sprzedający lub zachowującego się w inny sposób, który personel Sprzedającego mógłby zakwalifikować jako zagrażający bezpiecznemu wykonaniu lotu, w tym w szczególności dla samego posiadacza Vouchera.
  1. odmowy wniesienia na pokład oraz użycia w trakcie lotu aparatu fotograficznego, kamery lub innego sprzętu nagrywającego audio-video oraz wszelkich innych przedmiotów, które mogłyby według uznania personelu Sprzedającego stanowić nawet najmniejsze zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu.
  1. dokonania wszelkich możliwych zmian terminu realizacji Voucherów z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych.
  1. odwołania lub rezygnacji z wykonania lotu z przyczyn będących poza kontrolą: bez uprzedzenia i bez obowiązku wypłacenia rekompensaty lub odszkodowania wobec jakichkolwiek osób poza zwrotem części lub całkowitej sumy, na jaką opiewał Voucher, w zależności od osobistego uznania personelu Sprzedającego.
  1. zmiany terminu realizacji Vouchera bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.
 8. Sprzedający może zażądać, by posiadacz Vouchera opuścił lądowisko i zastosować odpowiednie kroki, aby zarządzenie zostało wykonane.
 9. Posiadacz Vouchera winien znać swoją wagę i podać ją każdorazowo na prośbę personelu Sprzedającego. Jest to bardzo istotna informacja, jako że prawidłowe wyważenie statku powietrznego ma kapitalne znaczenie dla bezpieczeństwa lotu. W przypadkach kiedy personel Sprzedającego będzie miał wątpliwości odnośnie podawanej wagi – posiadacz Vouchera podda się ważeniu bezpośrednio przed lotem.
 10. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowej oceny swojego stanu zdrowia, kondycji, możliwości oraz wybranych parametrów swojego ciała przez posiadacza Vouchera. Jeżeli na skutek takiej nieprawidłowej oceny, wystąpi konieczność przerwania lotu, lub tuż przed startem personel Sprzedającego odmówi wykonania lotu w oparciu o zapisy niniejszego paragrafu – Voucher uważać się będzie za wykorzystany.

IX. Rozpatrywanie Reklamacji

 1. Reklamacje dotyczące świadczenia Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego oraz dotyczące realizacji/wykorzystania zakupionego i ważnego Vouchera Usługobiorca może składać między innymi:
  1. pisemnie na adres wskazany w 1 ust. 1
  1. w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza w zakładce „Kontakt”
  1. osobiście w siedzibie Sprzedającego, we wcześniej uzgodnionym terminie.
 2. W celu przyspieszenia procesu rozpatrywania reklamacji przez Sprzedającego w opisie reklamacji należy przedstawić możliwie dużo danych w przedmiocie składanej reklamacji tj.: daty wystąpienia i stwierdzenia wady, rodzaju tej wady, istotnych okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji oraz żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Wymagane jest podanie danych kontaktowych składającego reklamację.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta możliwie szybko, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

X. Prawo do odstąpienia od umowy – dla konsumentów

 1. Niniejszy paragraf Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów będących konsumentami (Klient-Konsument).
 2. Klient-Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient-Konsument może składać między innymi:
  1. pisemnie na adres wskazany w 1 ust. 1
  1. w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza w zakładce „Kontakt”
  1. osobiście w siedzibie Sprzedającego, we wcześniej uzgodnionym terminie
 3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest jako załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży Vouchera rozpoczyna się w dniu zawarcia umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
  Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta-Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi-Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Vouchera (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta-Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient-Konsument, chyba że Klient-Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Voucher od Klienta-Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta-Konsumenta do chwili otrzymania Vouchera z powrotem lub dostarczenia przez Klienta-Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Klient-Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Voucher Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Voucher. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Vouchera przed jego upływem. Klient-Konsument może zwrócić Voucher na adres Sprzedającego.
 7. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Klienta-Konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść Klient-Konsument:
  1. jeżeli Klient-Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  1. Klient-Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Vouchera.
  1. prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientom-Konsumentom w odniesieniu do Voucherów, które zostały już wykorzystane lub ustalony został termin ich wykorzystania, jednak nie zostały wykorzystane z przyczyn leżących po stronie Klientów-Konsumentów.

XI. Postanowienia dotyczące Klientów nie będących konsumentami

 1. Niniejszy paragraf Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta, nie będącego konsumentem, sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Vouchera/ów przewoźnikowi na Klienta, nie będącego konsumentem, przechodzi niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Vouchera/ów. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi, nie będącemu konsumentem, oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W razie przesłania Vouchera/ów do Klienta, nie będącego konsumentem, za pośrednictwem przewoźnika Klient ten obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Vouchera/ów, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta, nie będącego konsumentem, zostaje wyłączona.
 7. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta, nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta, nie będącego konsumentem, tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem.
 8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Zawartość strony internetowej Sklepu Internetowego, włącznie z tekstami, grafikami, zdjęciami, zdjęciami animowanymi, filmami, ilustracjami i w niektórych przypadkach dźwiękami i oprogramowaniem, jest własnością Sprzedającego lub Sprzedający posiada prawo do korzystania z nich. Treści te są chronione prawem autorskim i innymi prawami. Ich wykorzystanie dozwolone jest wyłącznie za wyraźną zgodą właściciela.
 2. Zmiana Regulaminu: Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest np. stwierdzenia wady lub niedoskonałości obowiązującego Regulaminu, modernizacji Sklepu Internetowego, czy ewentualnej zmiany przepisów prawa – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, itp..
 3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu Umowy Sprzedaży zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Załącznik nr 1 do Regulaminu.

…………………………………………………………..

Imię i Nazwisko Konsumenta

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

Adres

Do:

Brick Consulting Lechosław Bierawski
Korne 172, 83-407  Łubiana

 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Umowa ta została zawarta w dniu:  ………………………………………………………

……………………………………………………………

Podpis konsumenta, data


Scroll to Top